Pochválený buď Ježiš Kristus!

     Milí bratia a sestry, farnosť Hronský Beňadik, Psiare a Orovnica!

     Srdečne Vás zdravím v Svätom roku Božieho milosrdenstva. Dostali sme veľký dar. Otec biskup Vilam Judák v našom farskom chráme otvoril Svätú bránu a tak máme možnosť vždy, keď putujeme do nášho farského kostola, získať odpustky pre seba alebo pre niekoho, koho sme poznali, mali radi a dnes už nie je medzi nami. Buďme milosrdní so sebou i s našimi zosnulými a doprajme každému dary, ktoré dáva iba dobrotivý Pán Boh.

     V každej modlitebnej knižke sú vymenované skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Ich uskutočňovaním vytvárame priestor pre Svätého Ducha, aby sa dotkol sŕdc ľudí a oni našli odvahu i radosť pre naplnenie života pod vedením Ducha Svätého v službe Cirkvi. Zo srdca Vám prajem veľa Božích milostí pre každodennosť žitú vo svetle Božej lásky.

     František Kapusňák, farár.


Myšlienka dňa

"Čo je láska? Láska je tri D = Dať Druhému Dobro ." Marián Kuffa