Liturgický kalendár 20. 5.  - 26. 5. 2019

    Pondelok: Sv. Bernardín Sienský, kňaz                                            
 
    Utorok: Sv. Krištof Magallan, kňaz a spol. mučeníci
   
    Streda:Sv. Rita z Cascie, reholníčka                                                           
 
    Piatok: Panna Mária Pomocnica kresťanov - 24. rokov od požehnania kostola v Psiaroch
                                                                                                             

 Sobota: Sv. Gregor VII., pápež                                                                                                                                             

 Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa
 

Farské oznamy - Cezročné obdobie

        
Ostatné oznamy:

 

  

V minulú bola zbierka na kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Vyzberali sme Spolu: 435, - eur. V Psiaroch: 82,50 eur v Orovnici 85,10 eur a v Hronskom Beňadiku 267,40 eur.  V mene predstavených a bohoslovcov vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

V utorok V Televízii Lux v relácii Doma je doma, bude prezentovaná naša farnosť, diecézna svätyňa i história benediktínskeho opátstva.  V spomenutej relácii sa budeme venovať i téme povýšenia diecéznej svätyne na Baziliku minor.

V piatok 24. 5. 2019 sa po prvý krát bude konať celonárodné duchovné a kultúrne podujatie Noc kostolov. Podujatie začne zvonením zvonov a následne slávením sv. omše o 18.00 hodine. Počas Noci kostolov budú prístupné Diecézna svätyňa sv. Benedikta opáta a filiálny kostol sv. Egídia v Hronskom Beňadiku a tak tiež i Morová Kaplnka na Háji. Pre všetkých bude pripravené malé pohostenie a bohatý kultúrny i duchovný program. Záver Noci kostolov bude patriť Adorácii Sviatostného Ježiša od 23.00 do 24.00 hodine, zakončené Eucharistickým požehnaním. 

V piatok 24. mája  je spomienka Panny Márie Pomocnice kresťanov zároveň si pripomenieme 24. rokov od požehnania filiálneho kostola v Psiaroch. Za dar chrámu a za dobrodincov sa Pánu Bohu poďakujeme slávením sv. omše o 17.00 hodine. 

Na budúcu nedeľu budeme v našej farnosti vo farskom kostole – diecéznej svätyni sláviť slávnosť Prvého svätého prijímania. Prosím, aby deti prišli vo štvrtok a v piatok na sv. omšu o 18.00 hodine, po sv. omši bude nácvik modlitieb a priebehu slávnosti. Prosím, aby rodičia prvoprijímajúcich detí prišli upratovať náš farský kostol a jeho okolie v sobotu ráno o 8.00 hodine. O 10.00 hodine budeme vysluhovať sviatosť zmierenia deťom, ich rodičom a blízkej rodine. Po sv. spovedi budú mať deti generálny nácvik slávnosti. Z dôvodu slávnosti prvého sv. prijímania večerná svätá omša s platnosťou na nedeľu vo filiálnom kostole sv. Egídia nebude.

V mene nášho diecézneho otca biskupa Mons. Viliama  Judáka mám tu česť Vám oznámiť radostnú správu, že Svätý Otec v zastúpení kardinálom Róbertom Sarah – prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, udelil titul Bazilika minor nášmu farskému kostolu – diecéznej svätyni. Slávnostné vyhlásenie nášho chrámu za Baziliku minor bude 28. júna 2019 o 10. 00 hodine, teda v piatok na Slávnosť Božského Srdca Ježišovho.
 
    Praktické oznamy:
 

Sviatosť zmierenia: Možnosť svätej spovede je vždy 30 min. pred sv. omšou. Ak máte záujem o dlhší spovedný rozhovor, zásadne neprichádzajte v prvopiatkovom týždni.

Pomazanie chorých: Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich – kedykoľvek (volajte na čísla uvedené na konci). Vašich chorých doma, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžete nahlásiť na fare a každý prvý piatok im rád prinesiem sv. prijímanie.

Krst: Hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte zásadne praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie v oznamoch.

Sviatosť manželstva: Cirkevný sobáš hláste dopredu čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred plánovaným termínom.

 

Malý tip: Kňaza zastihnete najistejšie vždy pred alebo po svätej omši, alebo po telefonickom dohovore.

 

Podmienky na plnenie úlohy krstného a birmovného rodiča

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva, kánon 874, spĺňať tieto podmienky:

1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.

2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.

3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

 

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

Ø taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.

Ø taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.

Ø ten, kto je rozvedený.

Ø ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ktorou) neuzavrel (neuzavrela) sviatostné manželstvo.

Ø  

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.