Liturgický kalendár 20. 1.   -  26. 1. 2020

     

 

Po

Sv. Šebastián, mučeník – ľubovoľná spomienka

Ut

Sv. Agnesa, panna a mučenica - spomienka

St

Sv. Vincent, diakon a mučeník – ľubovoľná spomienka

Pi

Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi  - spomienka

So

Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok

Ne
Tretia nedeľa v cezročnom období  - Nedeľa Božieho slova
Orovnica – titulárna slávnosť chrámu

 
         
 
 
 
 
        
         Ostatné oznamy:
 1.           Dnes je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí s pánom farárom ohľadom prípravy detí k  slávnosti Prvého sv. prijímania. Stretnutie sa uskutoční na fare v Hronskom Beňadiku po svätej omši slávenej vo farskom kostole – bazilike.

  Teším sa na stretnutie s vami. 

      Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas celého týždňa modlitbu posvätného ruženca obetujeme na tento úmysel.

     V sobotu o 9.00 hodine budeme upratovať náš farský kostol. Upratovala by ružencová skupina číslo 3.  Ak by ste však chceli prísť pomôcť pri upratovaní, radi vás privítame a už vopred ďakujeme.

  Na budúcu nedeľu je Nedeľa Božieho slova - ustanovená pápežom Františkom. Je to deň oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Naša pozornosť nech je upriamená na dôležitosť denného čítania a rozjímania Božieho slova, ako i  dennej modlitby s Božím slovom.

  Na budúcu nedeľu je v našom filiálnom kostole sv. Jána Bosca titulárna slávnosť patróna chrámu. Sv. omšu o 9.30 hodine bude celebrovať Mons. Peter Brodek, generálny vikár - rektor baziliky.
  Po sv. omši vás pozývame na malé agapé v bočnej lodi kostola.
 

           Praktické oznamy:

 
 

Sviatosť zmierenia: Možnosť svätej spovede je vždy 30 min. pred sv. omšou. Ak máte záujem o dlhší spovedný rozhovor, zásadne neprichádzajte v prvopiatkovom týždni.

Pomazanie chorých: Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich – kedykoľvek (volajte na čísla uvedené na konci). Vašich chorých doma, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžete nahlásiť na fare a každý prvý piatok im rád prinesiem sv. prijímanie.

Krst: Hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte zásadne praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie v oznamoch.

Sviatosť manželstva: Cirkevný sobáš hláste dopredu čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred plánovaným termínom.

 

Malý tip: Kňaza zastihnete najistejšie vždy pred alebo po svätej omši, alebo po telefonickom dohovore.

 

Podmienky na plnenie úlohy krstného a birmovného rodiča

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva, kánon 874, spĺňať tieto podmienky:

1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.

2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.

3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

 

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

Ø taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.

Ø taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.

Ø ten, kto je rozvedený.

Ø ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ktorou) neuzavrel (neuzavrela) sviatostné manželstvo.

Ø  

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.