5Liturgický kalendár     10. 8.   -  16. 8. 2020

    

  Po

Sv. Vavrinec, diakon a mučeník - sviatok

  Ut

Sv. Klára, panna - spomienka

  St

Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka – ľubovoľná spomienka

  Št

Sv. Poncián, pápež a Hipolyt, kňaz, mučeníci – ľubovoľná spomienka

  Pi

Nanebovzatie Panny Márie – vigília slávnosti

 So
Nanebovzatie Panny Márie – slávnosť
 Ne
20. nedeľa v cezročnom období

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Ostatné oznamy:

 

V minulú nedeľu bola v  Orovnici zbierka na maľovanie kostola vyzbierali sme 351,80 eur a v Psiaroch bola zbierka  na opravu kostola, vyzbierali sme 223,40 eur. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

V sobotu je Slávnosť a prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše v našej farnosti budú  tak ako v nedeľu. V Psiaroch o 8.00 hodine, v Orovnici o 9. 30 hodine a v Hronskom Beňadiku vo farskom kostole – bazilike o 11. 00 hodine. Sv. omša v piatok večer je s platnosťou na sviatok.

 

Ďakujem za finančnú pomoc našej farnosti: jubilujúca pani Grapková z Hronského Beňadika, pomohla sumou 100, - eur a bohuznáma rodina 50, - eur.

 

Na maľovanie kostola v Orovnici obetovali bohuznáme rodiny 100, - a 50, - eur a z pohrebu pána Jána Forgáča 100, - eur.

,

Na opravu kostola v Psiaroch obetovali bohuznáme rodiny 100, - a 10, - eur

 

Ak by ste chceli našej farnosti finančne pomôcť, urobte tak vložením svojho milodaru do zvončekovej zbierky počas nedele, vkladom na účet farnosti alebo osobne p. farárovi. Vopred vám vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.

 

 

 

 Praktické oznamy:


 

Sviatosť zmierenia: Možnosť svätej spovede je vždy 30 min. pred sv. omšou. Ak máte záujem o dlhší spovedný rozhovor, zásadne neprichádzajte v prvopiatkovom týždni.

Pomazanie chorých: Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich – kedykoľvek (volajte na čísla uvedené na konci). Vašich chorých doma, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžete nahlásiť na fare a každý prvý piatok im rád prinesiem sv. prijímanie.

Krst: Hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte zásadne praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie v oznamoch.

Sviatosť manželstva: Cirkevný sobáš hláste dopredu čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred plánovaným termínom.

 

Malý tip: Kňaza zastihnete najistejšie vždy pred alebo po svätej omši, alebo po telefonickom dohovore.

 

Podmienky na plnenie úlohy krstného a birmovného rodiča

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva, kánon 874, spĺňať tieto podmienky:

1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.

2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.

3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

 

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

Ø taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.

Ø taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.

Ø ten, kto je rozvedený.

Ø ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ktorou) neuzavrel (neuzavrela) sviatostné manželstvo.

Ø  

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.