Liturgický kalendár 12.11. - 18.11. 2018

   Pondelok: Sv. Jozafát, biskup a mučeník - spomienka
   Štvrtok: Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi - ľubovolná spomienka
   Piatok: Sv. Margita Škótska - ľubovolná spomienka
   Sobota: Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka - spomienka

Nedeľa: Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok

Farské oznamy - Cezročné obdobie

        

V minulú nedeľu bola zbierka na potreby kostola. Vyzbierali sme v Psiaroch: 123,50 euro, na Orovnici: 157 euro a  v Hronskom Beňadiku: 249,91 euro. Nech vám Pán odmení vašu štedrosť.

Z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie v našom farskom kostole sv. Benedikta opáta a Panny Márie budú sv. omše v budúcom týždni od pondelka do soboty vo filiálnom kostole sv. Egídia v Hronskom Beňadiku. Za vaše porozumenie ďakujeme.

V sobotu o 9.00 hodine budeme upratovať náš farský kostol. Upratovala by ružencová skupina číslo 3. Ak by ste však chceli prísť pomôcť pri upratovaní, radi vás privítame a už vopred ďakujeme. Prosíme o hojnú účasť pri upratovaní, nakoľko by sa kostol i jeho okolie upratovalo k púti Krista Kráľa.

Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina  bola nútená emigrovať do zahraničia. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení a posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium.

Praktické oznamy 

Sviatosť zmierenia: Možnosť svätej spovede je vždy 30 min. pred sv. omšou. Ak máte záujem o dlhší spovedný rozhovor, zásadne neprichádzajte v prvopiatkovom týždni.

Pomazanie chorých: Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich – kedykoľvek (volajte na čísla uvedené na konci). Vašich chorých doma, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžete nahlásiť na fare a každý prvý piatok im rád prinesiem sv. prijímanie.

Krst: Hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte zásadne praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie v oznamoch.

Sviatosť manželstva: Cirkevný sobáš hláste dopredu čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred plánovaným termínom.

 

Malý tip: Kňaza zastihnete najistejšie vždy pred alebo po svätej omši, alebo po telefonickom dohovore.

 

Podmienky na plnenie úlohy krstného a birmovného rodiča

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva, kánon 874, spĺňať tieto podmienky:

1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.

2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.

3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

 

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

Ø taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.

Ø taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.

Ø ten, kto je rozvedený.

Ø ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ktorou) neuzavrel (neuzavrela) sviatostné manželstvo.

Ø  

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.