5Liturgický kalendár     21. 9. -  27. 9. 2020

    

 

 Po

Sv. Matúš, apoštol a evanjelista - sviatok

 Ut

Sv. Emerám, biskup a mučeník – spomienka – Titul katedrály v Nitre

  St

Sv. Pio z Pietrelciny- spomienka

  Št

Duchovná obnova farnosti

  Pi

Duchovná obnova farnosti

 So

Duchovná obnova farnosti

 Ne
26. nedeľa v cezročnom období / Poďakovanie Pánu Bohu za úrodu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Ostatné oznamy:

 

V minulú nedeľu bola zbierka pre Svätú zem ( „Boží hrob“ ). 

Vyzbierali sme spolu 240 eur. 

V Orovnici 54,50 eur  v Psiaroch 74,44 eur a v Hronskom Beňadiku 111, 06 eur.

Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

Od štvrtka do nedele bude v našej farnosti duchovná obnova ľudových misii, ktorú budú viesť pátri Vincentíni.Bližší program duchovnej obnovy farnosti si môžete pozrieť na nástenke.

 

Na budúcu nedeľu budeme v našej farnosti ďakovať Pánu Bohu za úrodu. Prosím, aby ste pomohli vyzdobiť naše kostoly darmi zo záhrad, viníc a sadov. Výzdobu kostola by mali na starosti panie kostolníčky. Prosím vás, aby ste sa dohodli s nimi. Vopred vám  ďakujem za pomoc.

 

V sobotu o 16.00 hodine budeme upratovať náš farský kostol – baziliku, ale i naše filiálne kostoly. V Hronskom Beňadiku by upratovala  ružencová skupina číslo 4. Zároveň by sa vyzdobili kostoly darmi z vašich záhrad, viníc a sadov.  Už vopred srdečné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť a pomoc.

 

Bohuznáme Márie obetovali na potreby farnosti 100, - eur. Úprimné Pán Boh odmeň.

 

 

Praktické oznamy:


 

Sviatosť zmierenia: Možnosť svätej spovede je vždy 30 min. pred sv. omšou. Ak máte záujem o dlhší spovedný rozhovor, zásadne neprichádzajte v prvopiatkovom týždni.

Pomazanie chorých: Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich – kedykoľvek (volajte na čísla uvedené na konci). Vašich chorých doma, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžete nahlásiť na fare a každý prvý piatok im rád prinesiem sv. prijímanie.

Krst: Hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte zásadne praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie v oznamoch.

Sviatosť manželstva: Cirkevný sobáš hláste dopredu čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred plánovaným termínom.

 

Malý tip: Kňaza zastihnete najistejšie vždy pred alebo po svätej omši, alebo po telefonickom dohovore.

 

Podmienky na plnenie úlohy krstného a birmovného rodiča

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva, kánon 874, spĺňať tieto podmienky:

1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.

2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.

3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

 

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

Ø taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.

Ø taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.

Ø ten, kto je rozvedený.

Ø ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ktorou) neuzavrel (neuzavrela) sviatostné manželstvo.

Ø  

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.