Liturgický kalendár 11. 11.  - 17. 11. 2019

        
 

Po

Sv. Martin z Tours, biskup - spomienka

Ut

Sv.  Jozafát, biskup a mučeník - spomienka   

Pi

Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi – ľubovoľná spomienka

So
Votívna sv. omša ku cti sv. Vincenta de Paul -  privítanie relikvií
Ne
33. nedeľa v období cez rok – rozlúčenie sa s relikviami

 

 

 

 

 


 
Ostatné oznamy:
 

Prosím rodičov detí, ktoré navštevujú tretí ročník základnej školy a chcú pristúpiť k prvému      sv. prijímaniu, aby si prišli vziať prihlášku do sakristie kostola. Deťom, ktoré navštevujú základnú školu v Hronskom Beňadiku prihlášky rozdala pani katechétka. Ak Vaše dieťa bolo pokrstené v inej farnosti, ako v Hronskom Beňadiku či na Orovnici, prosím vyžiadať z farského úradu tej farnosti krstný list dieťaťa. Taktiež, ak máte trvalé bydlisko v inej farnosti ako vo farnosti Hronský Beňadik, prosím vyžiadať z farnosti trvalého bydliska krstný list dieťaťa a povolenie – licenciu k prijatiu sviatosti.  

Prihlášky prosím odovzdať najneskôr do 24. novembra priamo pánovi farárovi. Ďakujem.

 

 V sobotu o 9.00 hod. budeme upratovať náš farský kostol – baziliku. Upratovala by ružencová skupina číslo 5.  Ak by ste však chceli pomôcť, radi Vás privítame a už vopred ďakujeme.

 

V sobotu 16. novembra 2019 privítame v našej farnosti relikvie sv. Vincenta de Paul. Predpokladaný príchod relikvií je medzi 20.00 – 21. 00 hodinou. O 21. 00 hodine budeme  spoločne  sláviť sv. omšu ku cti sv. Vincenta. Po sv. omši je priestor na moderovanú meditáciu i osobné si uctenie relikvií do 24. 00 hodiny.

V nedeľu 17. novembra je tretí svetový deň chudobných. O 7.00 hodine sa pomodlíme spoločne ranné chvály, o 8. 00 hodine je prvá sv. omša, po nej bude priestor na osobnú modlitbu a modlitbu posvätného ruženca pri relikviách sv.  Vincenta de  Paul. O 11. 00 hodine je slávnostná sv. omša, ktorú celebruje Mons. Peter Brodek, generálny vikár – rektor baziliky.  Pozývame Vás aj touto formou modlitby  podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.

 

Počas víkendu 23. – 24. novembra Vás pozývame na púť do našej baziliky – farského kostola pri príležitosti sviatku Krista Kráľa. Slávnostnú sv. omšu 24. novembra o 11. 00 hodine celebruje Mons. Peter Brodek, generálny vikár a rektor baziliky. Sv. omša je vysielaná v priamom prenose TV Lux. Bližší program púte si môžete  pozrieť na nástenke.

 

 

Praktické oznamy:
 

Sviatosť zmierenia: Možnosť svätej spovede je vždy 30 min. pred sv. omšou. Ak máte záujem o dlhší spovedný rozhovor, zásadne neprichádzajte v prvopiatkovom týždni.

Pomazanie chorých: Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich – kedykoľvek (volajte na čísla uvedené na konci). Vašich chorých doma, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžete nahlásiť na fare a každý prvý piatok im rád prinesiem sv. prijímanie.

Krst: Hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte zásadne praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie v oznamoch.

Sviatosť manželstva: Cirkevný sobáš hláste dopredu čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred plánovaným termínom.

 

Malý tip: Kňaza zastihnete najistejšie vždy pred alebo po svätej omši, alebo po telefonickom dohovore.

 

Podmienky na plnenie úlohy krstného a birmovného rodiča

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva, kánon 874, spĺňať tieto podmienky:

1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.

2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.

3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

 

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

Ø taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.

Ø taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.

Ø ten, kto je rozvedený.

Ø ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ktorou) neuzavrel (neuzavrela) sviatostné manželstvo.

Ø  

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.