Liturgický kalendár 15. 7.  - 21. 7. 2019

    
    
 

Po

Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi  

Ut

Preblahoslavená Panna Mária  Karmelská

St
Sv. Andrej Svorad  a Beňadik – hlavný patróni našej diecézy

So

Sv. Apolinár, biskup a mučeník

Ne
16. nedeľa v období cez rok   


 
 
 
 
 
Ostatné oznamy:

 

V minulú nedeľu bola  zbierka na potreby baziliky – kostola.  Vyzberali sme  spolu: 395,60 eur. V Psiaroch 96,50 eur na Orovnici 59,80 eur a v Hronskom Beňadiku 239,30 eur. Za Vaše milodary  ďakujeme.

V utorok je 14. výročie biskupskej vysviacky nášho diecézneho otca biskupa Mons. Viliama Judáka. Vkladajme nášho otca biskupa  do svojich osobných modlitieb. Modlitbu posvätného ruženca pred sv. omšou  obetujeme za zdravie a Božiu pomoc pre otca biskupa.  

V sobotu o 9.00 hodine budeme upratovať našu baziliku. Upratovala by ružencová skupina číslo 5. Ak by ste však chceli prísť pomôcť pri upratovaní, radi Vás privítame a už vopred ďakujeme.

 

    Praktické oznamy:
 

Sviatosť zmierenia: Možnosť svätej spovede je vždy 30 min. pred sv. omšou. Ak máte záujem o dlhší spovedný rozhovor, zásadne neprichádzajte v prvopiatkovom týždni.

Pomazanie chorých: Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich – kedykoľvek (volajte na čísla uvedené na konci). Vašich chorých doma, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžete nahlásiť na fare a každý prvý piatok im rád prinesiem sv. prijímanie.

Krst: Hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte zásadne praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie v oznamoch.

Sviatosť manželstva: Cirkevný sobáš hláste dopredu čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred plánovaným termínom.

 

Malý tip: Kňaza zastihnete najistejšie vždy pred alebo po svätej omši, alebo po telefonickom dohovore.

 

Podmienky na plnenie úlohy krstného a birmovného rodiča

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva, kánon 874, spĺňať tieto podmienky:

1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.

2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.

3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

 

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

Ø taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.

Ø taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.

Ø ten, kto je rozvedený.

Ø ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ktorou) neuzavrel (neuzavrela) sviatostné manželstvo.

Ø  

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.