Liturgický kalendár 17.9. - 23.9. 2018

Pondelok: Sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi - ľubovolná spomienka

Streda: Na poďakovanie Pánu Bohu - RM str. 1106

Štvrtok: Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz a Pavol Chong Hasang a spoločníci, mučeníci - spomienka

Piatok: Sv. Matúš, apoštol a evanjelista - sviatok

Sobota: Sv. Emerám, biskup a mučeník - titul katedrály - spomienka

Nedeľa: Dvadsiata piata nedeľa v období cez rok

Farské oznamy - Cezročné obdobie

        

V utorok si pripomína 19. výročie biskupskej vysviacky Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup, bývalý pomocný biskup Nitrianskej diecézy. Pamätajme na otca biskupa Mariána vo svojich modlitbách.

V stredu budeme sláviť jesenné kántrové dni. Formulár svätej omše bude na Poďakovanie Pánu Bohu.

Na budúcu nedeľu pri svätej omši poďakujeme Pánu Bohu za Jeho dobrodenia a požehnáme plody našich polí a záhrad. Prosíme vás, aby ste prinášali ovocie, zeleninu, siatiny a iné,  na požehnanie a výzdobu kostola.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. V mene bohoslovcov a predstavených kňazského seminára vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

          

Praktické oznamy 

Sviatosť zmierenia: Možnosť svätej spovede je vždy 30 min. pred sv. omšou. Ak máte záujem o dlhší spovedný rozhovor, zásadne neprichádzajte v prvopiatkovom týždni.

Pomazanie chorých: Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich – kedykoľvek (volajte na čísla uvedené na konci). Vašich chorých doma, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžete nahlásiť na fare a každý prvý piatok im rád prinesiem sv. prijímanie.

Krst: Hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte zásadne praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie v oznamoch.

Sviatosť manželstva: Cirkevný sobáš hláste dopredu čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred plánovaným termínom.

 

Malý tip: Kňaza zastihnete najistejšie vždy pred alebo po svätej omši, alebo po telefonickom dohovore.

 

Podmienky na plnenie úlohy krstného a birmovného rodiča

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva, kánon 874, spĺňať tieto podmienky:

1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.

2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.

3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

 

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

Ø taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.

Ø taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.

Ø ten, kto je rozvedený.

Ø ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ktorou) neuzavrel (neuzavrela) sviatostné manželstvo.

Ø  

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.