Liturgický kalendár 10.12. - 16.12. 2018

    Streda: Blahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - ľubovolná spomienka
    Štvrtok: Sv. Lucia, panna a mučenica - spomienka
    Piatok: Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi - spomienka
Nedeľa: Tretia adventná nedeľa - GAUDETE 

Farské oznamy - Cezročné obdobie

        

Počas adventného obdobia budeme sláviť v našej farnosti ranné – rorátne sv. omše o 6.30 hodine.  Roráty by sme slávili v tme, len pri svetle sviec. Prosíme Vás, aby ste si na roráty nosili kahančeky či lampáše. Pozývame na roráty hlavne deti, aby sa tak dobre pripravili na príchod Ježiška.


V minulú nedeľu bola jesenná zbierka na charitu. Vyzbierali sme 330 euro. V Psiaroch: 72 euro, na Orovnici: 77,46 euro a v Hronskom Beňadiku: 180,54 euro. Nech Vám Pán odmení Vašu štedrosť.

V piatok o 17.00 hodine bude vo farskom kostole v Hronskom Beňadiku stretnutie koledníkov Dobrej Noviny. Kto by sa chcel zapojiť do koledovania je srdečne pozvaný na stretnutie.

Pozývame Vás v piatok 14. decembra do farského kostola v Hronskom Beňadiku na Adoráciu kríža s uctením si Relikvie Kristovej Krvi po sv. omši o 18.45 hod. Tešíme sa na stretnutie.

Do budúcej nedele prosím zahláste v sakristii kostola po sv. omši vašich starých a chorých na vianočnú sv. spoveď u vás doma. Spovedali by sme 19. 12. 2018 – stredu od 9.00 ráno. Tých, ktorí majú pokročilý vek či závažné zdravotné ochorenie neviaže eucharistický pôst. Teda spokojne sa môžu vaši starkí naraňajkovať.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti by bola 23. 12. 2018 - teda na štvrtú adventnú nedeľu.  V Psiaroch a na Orovnici by sa spovedalo od 14.00 hodiny približne hodinu a vo farskom kostole – diecéznej svätyni od 15.00 hodiny taktiež približne hodinu. Prosíme Vás, aby ste na sv. spoveď prišli načas a potrebne pripravení spytovaním svedomia.

Praktické oznamy 

Sviatosť zmierenia: Možnosť svätej spovede je vždy 30 min. pred sv. omšou. Ak máte záujem o dlhší spovedný rozhovor, zásadne neprichádzajte v prvopiatkovom týždni.

Pomazanie chorých: Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich – kedykoľvek (volajte na čísla uvedené na konci). Vašich chorých doma, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžete nahlásiť na fare a každý prvý piatok im rád prinesiem sv. prijímanie.

Krst: Hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte zásadne praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie v oznamoch.

Sviatosť manželstva: Cirkevný sobáš hláste dopredu čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred plánovaným termínom.

 

Malý tip: Kňaza zastihnete najistejšie vždy pred alebo po svätej omši, alebo po telefonickom dohovore.

 

Podmienky na plnenie úlohy krstného a birmovného rodiča

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva, kánon 874, spĺňať tieto podmienky:

1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.

2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.

3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

 

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

Ø taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.

Ø taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.

Ø ten, kto je rozvedený.

Ø ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ktorou) neuzavrel (neuzavrela) sviatostné manželstvo.

Ø  

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.