Liturgický kalendár 24. 2.   -  1. 3. 2020

     

 

St

POPOLCOVÁ STREDA

Ne
Prvá pôstna nedeľa

 

 
          Ostatné oznamy: 

             V stredu je Popolcová streda - začiatok pôstneho obdobia. 

            Je to deň pokánia v celej Cirkvi, deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, 

            ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia.

           Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, 

          (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). 

          Kánon 1252. stanovuje, kto má záväzne plniť pôstnu disciplínu:

          „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života, 

          zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60. roku života“.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.  V piatok pred sv. omšou o 17. 00 hodine a v nedeľu o 15. 00 hodine vo farskom kostole - bazilike. Prosím, aby si modlitbu krížovej cesty pripravili v piatok vždy ružencové spoločenstvá a v nasledujúcu nedeľu manželia našej farnosti.

Srdečne pozývame na modlitbu krížovej cesty.

V sobotu o 9.00 hodine budeme upratovať náš farský kostol - baziliku. Upratovala by ružencová skupina číslo 3. Ak by ste však chceli prísť pomôcť pri upratovaní, radi Vás privítame a už vopred ďakujeme.

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje aj v tohtoročnom pôstnom období (od 26.2 do 5.4.2020)

 ďalší, tentokrát už 14. ročník podujatia s názvom „Podeľme sa! 2020“.

Podstatou podujatia je pomôcť blížnym v ich krízových životných situáciách a prispieť tak k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci.

Podujatie vychádza z myšlienky: „Nedávam almužnu (z nadbytku), ale podelím sa s tým, čo si odopriem.“

Finančný výťažok v tomto roku bude rozdelený na dve časti.

Prvá časť zbierky bude venovaná projektu Oázy – Nádej pre nový život. 

Ide o bývanie pre rodiny v núdzi v Bernátovciach.

Za projektom stojí známy katolícky kňaz, Dp. Peter Gombita.

Projekt sa začal venovať aj bezdomovectvu rodín s maloletými deťmi a ženám bez domova v zložitom zdravotnom stave.

Druhá časť zbierky bude venovaná na zriadenie poradenskej a terapeutickej podpory rodinám v náročných životných situáciách v rámci projektu organizácie 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar. 

Podrobnejšie informácie nájdete na informačnom letáku na výveske.

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka na charitu. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.        Praktické oznamy:

 

Sviatosť zmierenia: Možnosť svätej spovede je vždy 30 min. pred sv. omšou. Ak máte záujem o dlhší spovedný rozhovor, zásadne neprichádzajte v prvopiatkovom týždni.

Pomazanie chorých: Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich – kedykoľvek (volajte na čísla uvedené na konci). Vašich chorých doma, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžete nahlásiť na fare a každý prvý piatok im rád prinesiem sv. prijímanie.

Krst: Hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte zásadne praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie v oznamoch.

Sviatosť manželstva: Cirkevný sobáš hláste dopredu čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred plánovaným termínom.

 

Malý tip: Kňaza zastihnete najistejšie vždy pred alebo po svätej omši, alebo po telefonickom dohovore.

 

Podmienky na plnenie úlohy krstného a birmovného rodiča

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva, kánon 874, spĺňať tieto podmienky:

1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.

2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.

3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

 

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

Ø taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.

Ø taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.

Ø ten, kto je rozvedený.

Ø ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ktorou) neuzavrel (neuzavrela) sviatostné manželstvo.

Ø  

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.