Úmysly Apoštolátu modlitby 2018

Obetovanie dňa na úmysly:
Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca na tento mesiac:
 

Január 

Evanjelizačný: Za kresťanov a ostatné menšinové náboženstvá v ázijských krajinách, aby mohli prežívať svoju vieru v plnej slobode.

Úmysel KBS: Nech nás krst Krista Pána naplní úsilím prežívať krst v každodennom živote.

 

Február 

Všeobecný: Za tých, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú moc, aby sa nedali ovládať korupciou.

Úmysel KBS: Nech sa naša mládež úprimne nadchne pre duchovné hodnoty.

 

Marec 

Evanjelizačný: Aby celá Cirkev rozpoznala naliehavosť formácie a duchovného rozlišovania pre jednotlivcov i pre spoločenstvá.

Úmysel KBS: Nech nás Kristov pôst vedie k tomu, aby sme sa v pôstnej dobe aj my zdravo zapierali

 

Apríl

Všeobecný: Aby tí, ktorí riadia ekonomickú oblasť spoločnosti, mali odvahu odmietať ekonómiu vylúčenia a nerovnosti a dokázali ponúknuť nové riešenia.

Úmysel KBS: Nech nás slávenie veľkonočného tajomstva vovádza do spoločentva Cirkvi.

 

Máj

Evanjelizačný: Aby veriaci laici uskutočňovali svoje osobitné poslanie tak, že budú tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta.

Úmysel KBS: Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej spoločnosti, prejaví naša mariánska zbožnosť.

 

Jún

Všeobecný: Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnostiach.

Úmysel KBS: Nech sú prvoprijímajúci živo začlenení do života spoločenstiev našich farností.

 

Júl

Evanjelizačný: Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote pastoračne pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána a spoločenstva.

Úmysel KBS: Nech sa oslavy dedičstva otcov našej viery, sv. Cyrila a Metoda, prejavia v živote národa.

 

August

Všeobecný: Aby závažné ekonomické a politické rozhodnutia slúžili na ochranu rodiny ako pokladu ľudského spoločenstva.

Úmysel KBS: Nech je prázdninový a dovolenkový oddych spojený aj s obnovou ducha v našom národe.

 

September

Všeobecný: Aby mladí Afričania mali prístup k vzdelávaniu a práci vo vlastnej krajine.

Úmysel KBS: Nech námahy našich žiakov a študentov sprevádza pomoc Ducha Svätého.

 

Október

Evanjelizačný: Aby zasvätení ľudia opätovne roznietili svoju misionársku horlivosť a boli prítomní medzi chudobnými, bezbrannými a ľuďmi na okraji spoločnosti.

Úmysel KBS: Nech sa naše rodiny prehlbujú spoločnou domácou modlitbou posvätného ruženca.

 

November

Všeobecný: Aby reč srdca a dialóg vždy zvíťazili nad rečou zbraní.

Úmysel KBS: Nech nás pripomienka svätých a našich zosnulých veriacich podnieti ku skutkom pravej lásky.

 

December

Evanjelizačný: Aby ľudia, ktorí slúžia odovzdávaniu viery, našli zrozumiteľný jazyk pre dialóg s rozličnými kultúrami.

Úmysel KBS: Nech svetlo prichádzajúceho Krista preniká naše domovy.Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a evanjelizačné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi. Sv. Terézia poznala Apoštolát modlitby. Vo svojich posledných autobiografických poznámkach napísala: Túžim byť dcérou Cirkvi, tak ako bola naša matka svätá Terézia, a modliť sa na úmysly nášho Svätého Otca.