Úmysly Apoštolátu modlitby 2019

Šírením pravidelných mesačných úmyslov Apoštolát modlitby zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej „Modlitby obetovania dňa“:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:
 

Jún:
Evanjelizačný úmysel:
Za kňazov, aby sa striedmym a pokorným životom zasadzovali za účinnú solidaritu s najchudobnejšími.
Úmysel našich biskupov:
Aby sme mali dostatok duchovných povolaní a aby sme svojimi modlitbami vždy podporovali našich biskupov, kňazov, diakonov a zasvätených v ich službe.

Júl:
Všeobecný úmysel:
Za politikov, vedcov a ekonómov, aby spolupracovali pri ochrane svetových morí a oceánov.
Úmysel našich biskupov:
Aby sme prázdninový čas správne využívali na oddych i rekreáciu a nezabúdali na stretnutie s Pánom pri modlitbe a v Eucharistii.

August:
Evanjelizačný úmysel:
Za rodiny, aby sa prostredníctvom života modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali školami pravej ľudskosti.
Úmysel našich biskupov:
Aby sme na pútnických miestach našej krajiny načerpali dostatok duchovných síl na zvládanie každodenných ťažkostí.

September:
Všeobecný úmysel:
Za všetkých, ktorí sa zaoberajú spravodlivosťou, aby pracovali čestne a aby nespravodlivosť, prítomná vo svete, nikdy nemala posledné slovo.
Úmysel našich biskupov:
Aby sa na príhovor Sedembolestnej Panny Márie uchovávala a rozmnožovala viera v našej krajine aj vďaka kresťanskej výchove našich detí v rodinách a školách.

Október:
Evanjelizačný úmysel:
Aby vanutie Ducha Svätého vzbudilo novú misionársku jar v Cirkvi.
Úmysel našich biskupov:
Aby sme sa v našich rodinách radi, často a spoločne modlievali posvätný ruženec, a tak vyprosovali pokoj pre našu vlasť.

November:
Všeobecný úmysel:
Aby sa na Blízkom východe, kde spolu žijú rozličné náboženské tradície, zrodil duch dialógu, stretnutia a zmierenia.
Úmysel našich biskupov:
Aby sme v našich modlitbách pamätali na všetkých zosnulých a vyprosovali im nebeskú blaženosť.

December:
Všeobecný úmysel:
Aby sa každý štát rozhodol urobiť všetko potrebné pre lepšiu budúcnosť mladých, najmä trpiacich.
Úmysel našich biskupov:
Aby narodenie Spasiteľa, ktoré prinieslo radosť celému svetu, zažiarilo v srdciach všetkých ľudí a aby sa posolstvo lásky a pokoja šírilo po celom svete.

 

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a evanjelizačné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi. Sv. Terézia poznala Apoštolát modlitby. Vo svojich posledných autobiografických poznámkach napísala: Túžim byť dcérou Cirkvi, tak ako bola naša matka svätá Terézia, a modliť sa na úmysly nášho Svätého Otca.